Til forsiden (DMU)
 
In English  
 
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden (DMU)
DANVEG - en database over DANske VEGetationstyper
Mosemodel - Plantesamfund

Mosemodellen bygger på et referencedatasæt på mere end 13.000 prøvefelter og omfatter 17 plantesamfund (se tabel nedenfor), der så vidt muligt afspejler den naturlige variation i de § 3 beskyttede enge og moser samt de fugtige og våde habitattyper på Habitatdirektivets Bilag I.

Plantesamfund Hab.type / NBL § 3 Beskrivelse af plantesamfund
Næringsfattig søbred Type 3110
§ 3 sø
Næringsfattige søer og vandhuller med lavt kalkindhold. Lobeliesøen med strandbo, tvepibet lobelie og på lidt dybere vand brasenføde er det klassiske eksempel på typen.
Type 3130
§ 3 sø
Næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter på lavt vand eller på tidvis udtørret bund, f.eks. strandbo, tudse-siv eller vandnavle. Søerne kan være små og periodevis udtørrede.
Å-mudderbanke Type 3270
§ 3 vandløb
Mudrede bredder langs vandløb eller banker i vandløb, som tidvis blottes og bevokses med enårige kvælstofelskende planter som f.eks. arter af gåsefod, brøndsel eller pileurt.
Våd hede Type 4010
§ 3 hede eller mose
Fugtig hede og hedemose, typisk domineret af klokkelyng, gerne ledsaget af tuekogleaks og blåtop.
Tidvis våd eng Type 6410
§ 3 eng eller mose
Næringsfattige enge og kær med svingende grundvandstand. På kalkrig bund udvikles artsrige samfund med arter fra rigkær (type 7230), mens der på kalkfattig bund ses meget blåtop og siv.
Urtebræmme Type 6430
§ 3 vandløb eller mose
Fugtig og næringsrig vegetation i bræmmer langs vandløb eller langs skyggende skovbryn domineret af flerårige mere eller mindre høje urter. Plantesamfundet kan også forekomme som tilgroningsstadier af næringsrige enge og moser.
Højmose Type 7110
§ 3 mose
Moser, som kun modtager vand gennem nedbør. Moserne består af tuer, som er højereliggende partier med lyng, og høljer, som er lavere, våde dele med tørvemos. Vegetationen domineres af tørvemos.
Hængesæk Type 7140
§ 3 sø eller mose
Vegetationer der er dannet flydende i vandskorpen af søer eller vandhuller. Efterhånden kan hængesækken vokse sig så tyk på grund af tørvedannelse, at den kun gynger eller skælver lidt, når man går på den.
Tørvelavning Type 7150
§ 3 mose
Pionersamfund på vådt sand eller fugtig, blottet tørv med næbfrø, soldug eller liden ulvefod. Vegetationen udvikles på blottet tørv i højmoser og lignende, men også i frost- eller vanderoderede partier af fugtige heder og moser og på sand, som er vådt eller tidvis oversvømmet.
Avneknippemose Type 7210
§ 3 mose
Plantesamfund med dominans af hvas avneknippe langs bredden af søer eller i uudnyttede eller ekstensivt udnyttede enge eller moser. Naturtypen udvikles som regel på kalkrig bund.
Rigkær Type 7230
§ 3 mose
Moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er mere eller mindre kalkholdigt, således at den særlige rigkærsvegetation opstår.
Fattigkær § 3 eng eller mose Hedemoser, næringsfattige og sure kær og enge med alm. star, hirse-star, grå star, kæruld, knop-siv, blåtop og tue-kogleaks.
Våd eng § 3 eng "Naturenge" med eng-kabbeleje, trævlekrone, lyse-siv, sump-kællingetand og kær-padderok.
Fugtig eng § 3 eng (delvist) Afvandede ”naturenge” med bellis, eng-karse, bidende ranunkel, lav ranunkel og hvid-kløver.
Kultureng Typisk ikke § 3 Omlagte, drænede enge med rajgræs, hvid-kløver, lav ranunkel, alm. rapgræs, mælkebøtte og mose-bunke.
Sumpet bræmme § 3 mose Vegetationer ved næringsrige bredder af søer, kilder og vandløb, hvor jorden er vandmættet og vandet er stillestående eller i langsom bevægelse. Ofte vil vegetationen få karakter af rørsump med høje stauder som tagrør, rørgræs eller dunhammer, men vegetationen kan også være lavere med sideskærm, bredbladet mærke, dynd-padderok, brøndkarse eller arter af sødgræs.
Fugtig brakmark Typisk ikke § 3 Vandlidende, opgivne agre og enge med kryb-hvene, kræbøjet rævehale, brøndsel sp., tigger-ranunkel og tudsesiv.
Tør brakmark Ikke § 3 Opgivne agre med lugtløs kamille, hvidmelet gåsefod, fuglegræs og ager-tidsel.

DMU
Afd. for Vildtbiologi
og Biodiversitet
Grenåvej 14
DK-8410 Rønde
Tlf: 89201700
Fax: 89201515
 Seneste ændring: 24.07.12© 2002-2012 DMU VIBI     Vedligeholdes af: Bettina NygaardTil toppen